Lietotāju ievērībai

Bibliotēka apkalpo pilsētas un reģiona iedzīvotājus.

Lietotājiem jāievēro saņemto iespieddarbu lietošanas termiņš:
grāmatām - 1 mēnesis;
Jaunieguvumiem, paaugstināta pieprasījuma iespieddarbiem 
un žurnāliem - 10 dienas.

Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši iespieddarbus,
jāmaksā soda nauda - 0.03 EUR par katru nokavēto dienu.

Lietotāji, kuri noteiktajā termiņā nav nodevuši paaugstināta
pieprasījuma iespieddarbus,  šie izdevumi netiks izsniegti uz mājām.

Lietošanas termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā, 
vai pa tālruniem: 65232588 vai mob.29642338.
Lietošanas noteikumi (pašlaik izstrādes procesā)