Meklēšana

Aptauja

Kurus pasākumus vasarā plānojat apmeklēt Jēkabpilī?

Seko mums:

                        Draugiem.lv   
                         Facebook    
 

Lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTS
2017.gada __________
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
lietošanas noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi

1.1
  Šie noteikumi nosaka Jēkabpils Galvenās bibliotēkas (turpmāk - bibliotēkas) pakalpojumu
      sniegšanas kārtību lasītājiem.
1.2 Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie
      normatīvie akti pašvaldības saistošie noteikumi, bibliotēkas nolikums un bibliotēkas
      lietošanas noteikumi.

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

2.1 Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas
      pakalpojumus.
2.2 Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai eID karti.
2.3 Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bērnu literatūras nodaļa reģistrē, uzrādot pasi, citu
      personas apliecinošu dokumentu vai viena no vecāku vai tiem pielīdzinātu personu
      rakstveida piekrišanu.
2.4 Personām, kuri nav Jēkabpils reģiona un Neretas novada iedzīvotāji, ir tiesības izmantot
      bibliotēkas krājumu tikai lasītavā.
2.5 Reģistrējoties bibliotēkā lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un
      parakstu jāapstiprina apņemšanos tos ievērot.
2.6 Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta lasītāju karte.
2.7 Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot
      pasi vai citu personas apliecinošu dokumentu.
2.8 Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo bibliotēkai, uzrādot
      attiecīgas izmaiņas apliecinošu dokumentu.
2.9 Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību
      atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

3. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

3.1 Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bez maksas. Maksas pakalpojumus apstiprina Dome.
3.2 Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir šādi:
3.2.1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma
         izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas lietotāju kartes izsniegšana,
         grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas
         bibliotēkā;
3.2.2 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem
         informācijas resursiem, katalogiem, citām informācijas meklēšanas sistēmām un
         to izmantošanu;
3.2.3 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
3.2.4 bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.
3.3 Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājiem jānodod līdz noteiktam termiņam. To iespējams
      pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Par izdevumu nodošanas
      termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu, kuras apjomu nosaka bibliotēka un
      apstiprina Kultūras pārvalde.
      Kavējuma naudas apmērs norādīts šo noteikumu 1. pielikumā.
3.4 Bibliotēkā izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 1 mēnesis, jaunieguvumiem, paaugstināta
      pieprasījuma grāmatām un žurnāliem – 10 dienas, audio un video ierakstiem  - 5 dienas.
      Bērnu literatūras nodaļā: izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 2 nedēļas, jaunieguvumiem
      un žurnāliem – 1 nedēļa.   
3.5 Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 6 iespieddarbus un citus dokumentus,
      jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma iespieddarbus ne vairāk kā 4 vienības.
3.6  Iespieddarbus, kuri nav Jēkabpils galvenās bibliotēkas fondā, var pasūtīt izmantojot
       starpbibliotēku abonementu (SBA).
3.7 Lietotājs nedrīkst, bojāt bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus
       zaudējumus bibliotēkai.

4. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumi

4.1 Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likuma 23. pantā noteikto bibliotēkas lietotāja
     pamattiesību ievērošanu.
4.2 Lietotājam ir tiesības saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus,
      reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem ir tiesības uz mājas abonementu.
4.3 Bibliotēkas lietotājiem – invalīdiem ar kustību, redzes un citiem traucējumiem ir tiesības
      saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās, bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu
      ietvaros.
4.4 Lasītāja karti, ID karti vai pasi lasītājs uzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma.
4.5 Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu
      viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
4.6 Lietotājam jāsaudzē bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citi dokumenti. Par tajos
      pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
4.7 Lietotājiem, kuri pazaudējuši vai sabojājuši bibliotēkas iespieddarbus vai citus materiālus,
      tie jāaizvieto ar tādu pašu vai satura un cenas ziņā līdzvērtīgu, vai arī jāatlīdzina tā
      vērtība naudā.
4.8 Lietotājiem, kuri noteiktajā termiņā nav nodevuši paaugstināta pieprasījuma iespieddarbus,
     turpmāk uz mājām neizsniedz.
4.9 Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem apmeklētājiem vai
      bibliotēkas darbiniekiem, atrodas bibliotēkā alkohola reibumā, narkotiku ietekmē, neievēro personīgās
      higiēnas prasības vai bojā bibliotēkas inventāru, var izraidīt no bibliotēkas telpām vai vispār liegt izmantot
      bibliotēkas pakalpojumus uz laiku  līdz vienam gadam,  bet par atkārtotu pārkāpumu - tiek liegts turpmāk
      izmantot bibliotēka pakalpojumus.
4.10 Lietotājiem ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas
        bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos
        paredzētos gadījumus.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja     Z. Rabša

1. pielikums
APSTIPRINĀTS

Kavējuma naudas apmērs par lietotājiem izsniegto izdevumu
nodošanas termiņu neievērošanu

 Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā soda nauda – 3 (trīs) euro centi par katru nokavēto dienu.